formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

INFORMATOR DZIAŁKOWCA ROD im. MARII KONOPNICKIEJ GDAŃSK STOGI

Witamy wszystkich Działkowców naszego ogrodu i ich rodziny. Postanowiliśmy przekazać Państwu najważniejsze informację dot. funkcjonowania naszego ogrodu. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej ul. Ugory 11 Gdańsk Stogi powstał w 1955. Obecnie posiadamy dzierżawę wieczystą do roku 2038 a studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańsk wskazuje obecność ogrodu do 2050r. Ogród posiada 3 parcele rozdzielone pasem rafineryjnym. Ogrodem zarządza od 15 lat Prezes Łukasz Prażnowski a wraz z nim pracują dla Państwa V-ce Prezes Marzena Niedzielska, skarbnik Alicja Żylińska, sekretarz Barbara Nieznalska, członek zarządu Teresa Łaskiewicz, Komisja Rewizyjna Przewodniczący Jarosław Behla ,z-ca przewodniczącego Teresa Burdalska i sekretarz Anna Karbowska.  Najważniejszą osobą, która na co dzień dba o porządek i współprace z Państwem jest Gospodarz Ogrodu Pan Andrzej Sikorski

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem nabycia działki w naszym ogrodzie i dziesiątkami telefonów tygodniowo wszystkie osoby, które chcą zbyć prawo do działki mogą zgłosić to do zarządu celem informowania osób chętnych. Przypominamy, iż dzierżawę działkową podpisujemy tylko z osobami zamieszkałymi/ zameldowanymi na stałe w Gdańsku.

Przypomnienia organizacyjne dot. Funkcjonowania naszego ROD:

 • Wiata Śmietnikowa otwarta od kwietnia do końca września poniedziałek – czwartek od 9-20, piątek- niedziela 9-21 SEGREGACJA ŚMIECI OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW obiekt- wiata monitorowana.
 • Przypominamy, iż obowiązuje ZAKAZ POSTOJU na odcinku od końca miejsc postojowych przy bramie nr 2 na całej długości ogrodzenia budowy ROBYGA oraz do wiaty śmietnikowej.
 • Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA OGNISK. Gałęzie można dostarczać w miejsce wyznaczone po wcześniejszej informacji zarządu na tablicach ogłoszeń o wyznaczonych terminach i miejscu składowania (kwiecień i październik).
 • Działkowiec obowiązany jest (zgodnie z Regulaminem ROD).
 1. dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
 2. nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,
 3. utrzymywać w czystości i estetycznym stanie (KOSIMY) drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
 4. a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
 5. b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
 • ZAKAZ wyprowadzania psów BEZ SMYCZY I KAGAŃCA na alejki ogrodowe oraz OBOWIĄZEK posprzątania po psie.
 • W przypadku prac modernizacyjnych/ budowlanych na działce (np. budowa/rozbiórka altanki, wymiana ogrodzenia) dzierżawca ma obowiązek zamówić pojemnik na odpady oraz gruz i wywieźć je we własnym zakresie.
 • Zgodnie z Regulaminem na każdej działce musi być kompostownik, z którego należy korzystać. W przypadku jego braku i nie korzystania będą wyciągane konsekwencje.
 • W przypadku braku uregulowania opłat za zużycie prądu i wody w wyznaczonym terminie Zarząd ma prawo odciąć powyższe media , a ponowne podłączenie odbędzie się po uregulowaniu opłat i opłaceniu opłaty podłączeniowej w wysokości: 50zł.
 • Wjazd na teren ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu dzień wcześniej u Gospodarza lub Biura Ogrodu. Żądania otwarcia bramy nieustalone dzień wcześniej nie będą realizowane. W deszczowe, mokre dni wjazd na ogród jest NIEMOŻLIWY. KLUCZY NIE WYDAJEMY!
 • W przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji altany na działce, a także budowy szamba dzierżawca ma obowiązek przed rozpoczęciem powiadomić zarząd na odpowiednim druku dostępnym w biurze lub na stronie rodkonopnicka.pl – druki.
 • Działkowiec ma  obowiązek  zgłaszania  do zarządu  ROD  na  piśmie  zmianę  danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji oraz zmianie nr telefonu. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogą  mieć  wpływ  na  decyzje  zarządu  ROD związane z prawem do działki. W  razie  zaniedbania  obowiązku  zgłoszenia wszelkich w/w zmian lub  w  przypadku niepodjęcia korespondencji, skierowanych do działkowca, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.
 • Bezwzględny ZAKAZ samodzielnego otwierania skrzynek licznikowych-energetycznych i wodnych znajdujących się na ogrodzie.

Najczęstsze przesłanki wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej w ROD

na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy o ROD.

 • Nieutrzymywanie porządku i czystości (np. zaśmiecanie działki wszelkiego rodzaju odpadami, działka zarośnięta nie uprawiana),
 • Zamieszkiwanie na  działce  w  ROD
 • Niszczenie własności PZD lub innych działek (np. ogrodzenia ogrodu, domu działkowca itd.)
 • Posiadanie ponadnormatywnej altany lub budowanie dodatkowych urządzeń na działce nie wymienionych w §41 Regulaminu ROD(np. dodatkowe szopy, komórki, garaże),
 • Używanie gróźb karalnych względem działkowców,
 • Parkowanie pojazdami na terenie ROD na alejach oraz w miejscach nie przeznaczonych do tego,
 • Wykorzystywanie działki na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Posiadanie ogrodzenia działki powyżej 1m z ostro zakończonymi elementami np. drutem kolczastym,
 • Niedokonywanie wpłaty (w całości lub części), upływu czasu (co najmniej 6 m-cy od ustalonego przez ogród terminu zapłaty),
 • Oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania

 

Wszelkie sprawy do zarządu ROD można kierować na e-mail: rodkonopnicka@wp.pl lub listownie do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na ogrodzeniu przy Domu Działkowca.

Skargi i wnioski tylko na piśmie.

Kontakt telefoniczny po 1600 – prosimy o przestrzeganie godzin pracy:

Gospodarz ROD Andrzej Sikorski – 503615750

V-ce Prezes Marzena Niedzielska – 519442006

Prezes ROD Łukasz Prażnowski      – 501381184

Godziny pracy biura i kasy ogrodu są udostępnione na tablicach ogłoszeniowych i stronie www.rodkonopnicka.pl

formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd R.O.D. im. M.Konopnickiej w Gdańsku Stogach zawiadamia że w dniu

23 sierpnia 2021 o godz. 16:30 przy budynku Domu Działkowca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie odbędzie się w drugim terminie  w tym samym miejscu i dniu, pół godziny później czyli o 17:00.( Zgodnie z paragrafem 62  ust.1 Statutu PZD Uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie , co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu) Zgodnie z paragrafem 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD:

Continue reading „Walne Zebranie Sprawozdawcze.”