formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Przypominamy o obowiązku działkowca.

KOMUNIKAT

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r. (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

Wzór deklaracji  (m.in. działkowcy -dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  (oraz poniżej) na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.  Strona GUNB

druk DEKLARACJI B do wydruku

wzór wypełnienia DEKLARACJI B

Należy pamiętać aby w rubrykach: A08 i A10 wpisać numer działki: działka nr.XXX

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np. świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa, kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny, kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów  i działkowców ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.